• شنبه تا پنج شنبه - 8.00 - 20.00
  • فارس - شیراز - بلوار رحمت - نرسیده به سفیر جنوبی جنب نان فانتزی
  • 07138353122
رزرو
1
سوار کردن
--
--
رها کردن
--
--
3
اطلاعات شما
--
اطلاعات پرداخت
--

خودرو خود را رزرو کنید

سوار کردن

مکانی برای تحویل گرفتن ماشین *

تاریخ / زمان تحویل *

برگشت

مکانی برای رها کردن ماشین *

تاریخ / زمان رها کردن *

ماشین

لطفاً وسیله نقلیه خود را انتخاب کنید

نرخ

-- -- --

Add-ons

-- -- --
تخمین کلی --
در دفتر فعلی کلاس انتخابی وجود ندارد. لطفاً کلاس دیگری انتخاب کنید!